Sunday, November 18, 2012

Komunikasi : Takrif, Jenis, Ciri, Halangan


Salam =) Berikut merupakan kerja kursus saya mengenai Komunikasi yang merangkumi Takrif Komunikasi, Ciri-ciri, Jenis dan Halangan dalam komunikasi. Moga membantu dan bermanfaat, May Allah Bless.

Pengenalan
Salah satu bidang yang dibincangkan dalam bahasa Melayu Kontekstual adalah komunikasi yang berkesan. Peri pentingnya mengenai komunikasi telah lama disedari oleh masyarakat. Hal ini disebabkan manusia secara fitrahnya tidak akan tinggal bersendirian, sebaliknya akan hidup berkelompok. Dengan hidup berkelompok , mereka akan berkomunikasi antara satu sama lain untuk mendapatkan kesefahaman.  Salah satu kepentingan komunikasi adalah untuk menyampaikan maklumat daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Disebabkan itulah kajian mengenai bidang komunikasi diperluas dengan lebih dalam. Dalam kehidupan bermsyarakat, semestinya proses komunikasi amat penting kerana dengan menggunakan komunikasi yang baik mesej-mesej positif dapat disampaikan dan seterusnya diaplikasikan.

Terdapat dua jenis komunikasi yang terlibat dalam kalangan manusia iaitu komunikasi interpersonal dan intrapersonal.

Takrif Komunikasi
Perkataan komunikasi berasal dari perkataan “communiatus”  yang membawa maksud berkongsi sesuatu. Komunikasi membawa maksud proses pemindahan maklumat , perasaan , idea atau fikiran daripada satu pihak (individu atau kumpulan) kepada pihak (individu atau kumpulan) yang lain melalui pelbagai saluran . Melalui komunikasi , proses interaksi akan berlaku kerana terdapat dua pihak atau lebih akan terlibat dalam komunikasi tersebut. Dalam proses interaksi , perbuatan menghantar maklumat dan proses bertukar-tukar maksud akan berlaku. Komunikasi sememangnya bersifat menyebarkan namun komunikasi yang berkesan memberi penekanan kepada perkongsian makna dan maklum balas.

Terdapat 4 fasa yang berlaku dalam masa proses komunikasi berlaku iaitu 
proses: 
 1. Pembentukan, 
 2. Pengiriman ,
 3. Penerimaan 
 4. Pentafsiran.

Selain itu, proses komunikasi bukan hanya berlaku pada lisan semata-mata. Komunikasi juga boleh berlaku dalam bentuk :
 1. Bahasa gerak-geri , 
 2. Bahasa isyarat , 
 3. Sentuhan , 
 4. Hubungan mata 
 5. Penulisan.
Jenis Komunikasi

Dua jenis komunikasi yang terlibat dalam kehidupan seseorang adalah komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal.

Komunikasi interpersonal
Komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi yang membabitkan antara individu dengan individu yang lain dan memerlukan mereka berinteraksi secara berhadapan ataupun menerusi media teknologi seperti telefon, video , ataupun radion untuk bertukar-tukar mesej. Komunikasi interpersonal amat penting kerana melalui proses komunikasi ini, mesej atau maklumat dapat disampaikan.

Komunikasi intrapersonal
Proses komunikasi intrapersonal berlaku secara dalaman pada diri individu itu sendiri. Komunikasi terjadi dalam monolog dalaman dengan member tumpuan kepada proses mengingati perkara-perkara yang telah berlaku atau simbol-simbol mengggunakan pancaindera. Komunikasi intrapersonal dapat ditakrifkan sebagai proses menganalisis maklumat dalam jiwa manusia.

Ciri-ciri komunikasi

Ciri-ciri komunikasi memerlukan beberapa aspek yang perlu dipenuhi iaitu aspek penutur, pendengar latar belakang komunikasi  dan  topik pembicaraan .

  Penutur
Aspek penutur sangat penting kerana penutur merupakan penyampai yang akan menyampaikan maklumat. Dalam bilik darjah , guru merupakan penyampai maklumat , dalam bilik kaunseling , kaunselor merupakan penyampai maklumat. Hal ini menunjukkan , proses menyampai informasi tetap berlaku namun,dengan situsi yang berbeza,penyampainya juga berbeza. Selain itu, seseorang penutur itu perlu dikenal pasti terlbih dahulu dari segi kedudukan mahupun jawatannya . Hal ini kerana seseorang yang mempunyai latar belakang berbeza akan menimbulkan kefaham yang berbeza. Sebagai contoh , jika seorang guru disiplin mengujarkan , “Ada masalah baharu hari ini” , hal ini membawa maksud bahawa terdapat masalah disiplin seperti ponteng sekolah atau hisap rokok yang baharu berlaku di sekolah . Namun begitu, jika ujaran ini diujarkan oleh seorang pegawai polis , maka ujaran tersebut boleh membawa maksud bahawa terdapat kes jenayah baharu yang berlaku. Perkara ini penting kerana individu berlatar belakangkan berbeza keadaan mungkin tidak dapat mentafsir mesej yang ingin disampaikan oleh seseorang jika mesejnya terlalu umum.

   Penerima
Aspek kedua pula merupakan aspek penerima. Ciri-ciri komunikasi yang berkesan sememangnya memerlukan penerima yang memberi  tindak balas atau respons. Mengenal pasti pendengar juga adalah sama pentingnya seperti mengenal pasti penutur. Berbeza gaya bahasa yang menjadi perbualan antara rakan sebaya  suami isteri , orang tua serta yang mempunyai berbeza status atau , mempunyai pangkat dan gelaran . Sebagai contoh , seorang remaja bercakap dengan rakan sebayanya dengan menggunakan kata ganti nama ‘aku’ . Namun begitu, pengucapan kata ganti nama ‘aku’ tidak sesuai digunakan ketika bercakap dengan orang yang lebih dewasa kerana perkara ini dianggap kasar dan biadap. Kemungkinan remaja tersebut akan dilabel sebagai tiada adab ketika berbicara dengan orang tua. Masalah akan timbul jika perkara tersebut berlaku dan komunikasi akan terhalang. Sebaliknya , apabila seseorang yang lebih muda hendak berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, mereka sepatutnya membahasakan diri sebagai ‘saya’ kerana perkataan ini lebih sopan.

Latar belakang komunikasi
Latar belakang komunikasi mengambil kira masa , tempat , keadaan semasa dan hubungan perkaitan di antara penutur dan pendengar. Aspek ini perlu diambil kira kerana jika seseorang itu tidak mengetahui maklumat tentang latar belakang sesuatu perbualan , tafsiran yang salah mungkin akan dibuat .

Topik pembicaraan
Dalam sesebuah perbualan ,  terdapat banyak perkara yang dibualkan dan manusia akan fokus pada satu tajuk apabila bercakap. Dengan ini matlamat yang ingin dicapai iaitu perkongsian dan pertukaran maklumat akan berlaku. Kedua-dua pihak iaitu penutur dan penerima harus jelas mengenai topic pembicaraan supaya apabila penutur memberi tahu ,penerima mampu member respons. Jika penerima tidak menunjukkan sebarang respon, kemungkinan penutur tidak menjelaskan dengan lebih terang mengenai topik pembicaraannya. Sebagai contoh , jika seorang lelaki mahu melamar seorang wanita dengan bahasa kiasan seperti , “ Saya mahu menyunting bunga di taman” . Namun, jika wanita tersebut tidak faham akan maksud lelaki itu , wanita itu tidak akan memberi respon terhadap lamaran lelaki tersebut. Dengan ini , maksud yang ingin disampaikan oleh lelaki tersebut tidak dapat dihadam oleh wanita tersebut.

ciri-ciri komunikasi berkesan
Komunikasi yang berkesan merupakan komunikasi yang mencapai matlamatnya. Apabila tercapai matlamat maka selesailah tugas si penutur kepada si pendengar . Terdapat beberapa ciri yang perlu dipatuhi sebelum sesebuah komunikasi boleh dianggap sebagai berkesan.

  Personaliti
Penutur perlulah mempunyai kemahiran berucap atau berpenampilan menarik untuk menarik perhatian pendengar. Kelebihan ini akan membuatkan pedengar mahu menerima apa yang hendak disampaikan oleh penutur tersebut. Dengan ini, kerja penutur untuk mearik para pendengar akan menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, seorang penceramah motivasi pelajar sekolah perlulah mempunyai perwatakan yang santai dan pandai memancing perhatian pelajar sekolah. Penceramah motivasi tersebut tentunya mendapat sambutan jika dia berjaya menambat hati para pelajar .

  Mendengar dengan aktif
Penerima maklumat hendaklah mendengar dengan teliti dan menjadi pendegar yan aktif. Hal ini berlaku kerana jika seseorang individu menjadi pendengar yang teliti,dia akan memahami apa yang disampaikan oleh penutur. Dengan ini dia akan menjadi pendengar yang aktif dan boleh melontarkan soalan mahupun pandangannya terhadap topik yang dikemukakan oleh penutur. Dengan mendengar dengan aktif, penerima maklumat dapat mencerna informasi dengan betul dan tiada salah tafsiran berlaku. Tindak balas positif akan berlaku jika penerima mesej faham isi kandungan mesej dan member komen yang baik. Namun tindak balas negatif akan berlaku jika pendengar buat tidak endah dengan penyampaian isi maklumat .

   Bahasa badan
Bahasa badan penutur mampu mempengaruhi sesebuah komunikasi kerana dengan menguntum senyuman dan menggunakan pergerakan tangan yang  sederhana , seorang penutur akan kelihatan lebih berkeyakinan ketika berucap. Senyuman yang manis dan sapaan yang mesra akan menjadi satu permulaan yang baik untuk sebuah komunikasi yang positif. Jadi ,  seorang penutur yang akan menyampaikan maklumat hendaklah mempunyai bahasa badan yang menarik. Mimik muka dan pertentangan mata juga memainkan peranan yang penting.

Bahasa yang mudah difahami
Seorang pemberi maklumat perlu mengambil kira latar belakang mengenai penerima maklumat yang hendak disampaikannya. Dalam erti kata lain , penutur perlu tahu tahap penerima maklumat sama ada tahap sekolah , mahasiswa mahupun orang-orang tua. Dengan menggunakan laras  bahasa yang sesuai mengikut umur, para penerima maklumat dapat memahami mesej yang hendak disampaikan oleh penutur. Dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami, para pendengar akan berasa seronok kerana mereka faham dengan penyampaian isi kandungan penutur atau penceramah. Dengan ini, komunikasi yang berkesan akan berlaku kerana berlaku hubungan dua hala yang aktif dan positif antara pengirim dan penerima mesej.

  Kejelasan maklumat
Perkara ini penting bagi seorang penutur dan juga penerima. Penutur haruslah menerangkan maklumat dengan jelas supaya penerima maklumat dapat mencerna maklumat dengan baik. Dengan ini, matlamat penutur akan tercapai untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Hal ini kerana komunkasi yang berkesan mampu member pengaruh kepada penerima maklumat tersebut. Salah satu fungsi komunikasi adalah mengubah tingkah laku penerima menerusi perubahan sikap, nilai dan cara berfikir. Misalnya , apabila seseorang itu mendengar pidato mengenai nilai integrity dan faham maklumat yang disampaikan, pendengar itu akan mengaplikasikan nilai integrity dalam kehidupan sehariannya. Selain itu, bimbingan yang positif dan berterusan dari seorang guru juga mampu meransang anak-anak murid seorang guru untuk menjadi insan yang baik.

Halangan dalam komunikasi
Tidak dapat dinafikan , halangan dalam komunikasi tetap ada . Halangan-halangan inilah yang menyebabkan penerima maklumat tidak dapat menganalisis maklumat dengan baik dan pemberi maklumat tidak dapat menyampaikan dengan baik. Halangan komunikasi juga menyebabkan penerima tidak mendapat kesan dari hasil penyampainnya. Terdapat banyak halangan dalam komunikasi , misalnya seperti :

   Pemesongan
Halangan pemesongan terjadi apabila bahasa yang digunakan oleh penyampai susah dan tidak difahami oleh penerima maklumat. Perkara ini merumitkan proses penerimaan maklumat dan kesan yang lebih buruk lagi, penerima tidak dapat memahami perkara yang disampaikan kepada mereka. Selain itu, penerima maklumat akan membuat penilaian terhadap penutur. Penutur yang tidak memberikan pengucapan yang baik akan mendapat penilaian pertama atau ‘first impression’ yang buruk dari penerima. Dengan ini, mereka tidak mahu mendengar lagi maklumat dari penyampai.

Sebahagian sahaja
Faktor halangan sebahagian sahaja merujuk kepada persekitaran dan penyalah tafsiran. Persekitaran yang bising, jarak yang jauh keadaan yang gelap ataupun kotor mampu mengganggu konsentrasi seorang pendengar. Keadaan yang sesak dan hingar bingar  juga akan menjadikan penerima mesej hilang tumpuan. Selain itu, penerima mesej mungkin akan tersalah mentafsir mesej yang disampaikan kepada mereka kerana mereka tidak member tumpuan sepenuhnya terhadap pengucapan yang diberikan gara-gara terganggu dengan keadaan persekitaran.

 Bebanan
Halangan bebanan berlaku apabila seseorang yang telah pun mengetahui mengenai maklumat tersebut, diberitahu lagi mengenai perkara yang sama. Perkara ini akan membuatkan penerima maklumat berasa bosan kerana dia sudah tahu mengenai makumat yang disampaikan. Disebabkan itulah, penerima akan memberi perhatian kepada kerja lain kerana dia mendapat maklumat yang sama berulang kali dan tidak mendapat informasi yang baharu.

 Emosi penutur dan penerima
Selain itu, sikap dan emosi seseorang individu mempengaruhi proses komunikasi. Seseorang yang murung dan bersifat negatif tidak dapat menyampaikan mesej yang baik kepada orang lain.  Sebaliknya individu yang ceria dan cergas mampu memberi pengucapan yang baik dan mempengaruhi orang sekelilingnya untuk menjalani hidup dengan ceria,aktif dan bersikap positif.

 Istilah/gangguan semantik.
Di samping itu, istilah yang berbeza-beza juga menjadi punca halangan untuk menyampaikan sesuatu mesej. Terdapat istila-istilah yang bunyinya sama tetapi membawa maksud yang jauh berbza. Sebagai contoh, di Kedah ‘gerek’ membawa maksud basikal namun di Sarawak ‘gerek’ membawa maksud teman lelaki atau teman wanita. Perkara ini mampu mencetus salah faham jika perkara lain yang mahu disampaikan oleh penutur namun membawa maksud yang lain kepada penerima.

Refleksi

            Dari awal persediaan menyiapkan tugasan ini sehingga tamat , terdapat banyak perkara yang saya pelajari. Kajian mengenai kerja kursus bahasa Melayu Kontekstual ini membincangkan mengenai takrif komunikasi,ciri-ciri komuniksi berkesan dan halangan-halangan dalam komunikasi.
            Pembelajaran mengenai komunikasi memberi kesedaran kepada saya mengenai peri pentingnya komunikasi dalam kehidupan. Takrif komunikasi dari perkataan Latin iaitu berkongsi sesuatu menjelaskan bahawa komunikasi diperlukan untuk mewujudkan persefahaman. Saya sangat bersetuju bahawa setiap manusia perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik kerana setiap hari kita akan berinteraksi dengan manusia sama ada ketika berjuaal beli, bertegur sapa , bermain sukan dan sebagainya.
             Selain itu, seseorang individu juga perlu mengetahui tentang ciri-ciri komunikasi yang berkesan agar dia dapat mengawal keadaan ketika memberi pengucapan. Saya juga belajar kaedah menyampaikan hujah dengan berkesan dan difahami oleh pendengar. Individu juga perlu peka terhadap halangan yang bakal ditempuhi sebelum,semasa dan selepas memberi pengucapan atau mesej. Dengan ini, pengucapan akan menjadi lebih berkesan jika setiap masalah dapat diatasi dengan bijak.
            Kesimpulannya, kemahiran berkomunikasi perlu ada pada setiap orang agar kelak mampu menyampaikan maklumat dengan baik dan berkesan kepada orang ramai.

Kertas Kerja - Butiran Perlaksanaan


Assalamualaikum =) Semoga allah merahmati kalian. Berikut merupakan gerak kerja untuk sesuatu badan atau organisasi yang mengadakan perkhemahan.

Kerja yang perlu diuruskan oleh Ahli Jawatan Kuasa tertinggi iaitu Pengerusi dan Naib, Setiausaha dan Naib serta Bendahari dan Naib :
 1. Menyiapkan minit mesyuarat bagi setiap perjumpaan
 2. Menentukan tempat yang telah dipersetujui ( aspek yang perlu dilihat pada tempat tesebut eg : kemudahan, penempatan, makanan, aktiviti, fasilitator)
 3. Menyiapkan kertas kerja beberapa hari selepas mesyuarat agung
 4. Berkomunikasi dengan pemilik setiap tempat yang menjadi pilihan, tawar-menawar harga.
 5. Menyiapkan surat sponsor (tambahan sahaja)
 6. Menyiapkan senarai nama peserta
 7. Menyelia setiap pergerakan Ketua Biro
 8. Menyelia pergerakan keluar/masuk dana
 9. Membekalkan resit bagi sebarang aktiviti pengeluaran duit
 10. Sentiasa merujuk Penasihat untuk segala perkara/masalah
 11. Menyiapkan surat sewa bas/ tempah bas
 12. Menyiapkan surat memohon cenderahati/sumbangan pihak sekolah/kampus
 13. Menyiapkan surat kepada balai polis , klinik kesihatan dan jabatan perhutanan di daerah perkhemahan.


BIRO PENDAFTARAN DAN URUSETIA
 • Mengendalikan kehadiran peserta
 • Memastikan bilangan peserta cukup dalam setiap aktiviti
 • Mencatatkan bilangan peserta yang terlibat supaya AJK Sijil dan Cenderamata sedia maklum dengan jumlah kehadiran peserta
 • Menguruskan kelancaran tentatif program
 • Mengawal segala pergerakan peserta dan aktiviti yang telah dirancangkan
 • Menguruskan permasalahan yang timbul dan perkara berbangkit yang timbul


BIRO LOGISTIK DAN PETEMPATAN
 • Menguruskan peralatan dan penginapan bagi pelajar-pelajar dan juga fasilitator
 • Logistik atau peralatan yang diperlukan oleh peserta untuk menjalankan aktiviti yang telah dirancang
 • Menentukan lokasi yang sesuai untuk melakukan aktiviti yang dirancang
 • Menyediakan petempatan untuk peserta menginap iaitu khemah dan kawasan mendirikan khemah


BIRO KEROHANIAN DAN KEBAJIKAN
 • Menyediakan pengisian rohani dalam diri peserta
 • Memastikan peserta yang beragama Islam sentiasa hadir dalam solat jemaah
 • Memberi tazkirah dan motivasi untuk setiap peserta
 • Menjamin keperluan peserta sepanjang program berjalan
 • Memastikan makan dan minum peserta terjaga dan terjamin kebersihannya
 • Sentiasa berjaga-jaga dengan tahap kesihatan peserta


BIRO AKTIVITI DAN PERALATAN
 • Menguruskan segala aktiviti yang akan dilakukan semasa program
 • Mendapatkan informasi dan kepastian tentang sesuatu aktiviti yang ingin dijalankan di lokasi tersebut
 • Membuat perancangan aktiviti dengan lengkap dan terperinci
 • Memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar
 • Menguruskan peralatan yang perlu digunakan untuk aktiviti yang dirancang dan memastikan peralatan cukup bagi semua peserta


BIRO MAKANAN DAN MINUMAN
 • Menguruskan makanan dan minuman yang perlu semasa program berlansung
 • Memastikan kebersihan makanan dan minuman yang disediakan untu peserta-peserta
 • Membuat bajet bagi anggaran yang diperlukan untuk kos makanan dan minuman yang diperlukan
 • Merujuk kepada bendahari untuk membeli makanan yang hendak di bawa ke tempat perkhemahan
 • Menguruskan perkakasan yang perlu digunakan untuk memasak di tempat perkhemahan


BIRO SIARAYA
 • Bertanggungjawab untuk memastikan para peserta mengetahui informasi mengenai program yang berlansung
 • Memastikan brosur diedarkan kepada semua peserta (jika ada)
 • Setiap peserta harus mempunyai tag nama


BIRO KESELAMATAN DAN KECEMASAN
 • Memastikan keselamatan para peserta program terjamin semasa program berlansung
 • Menyelia keselamatan peralatan-peralatan dan barang-barang yang akan digunakan semasa melakukan aktiviti
 • Sentiasa membawa peti kecemasan semasa program berlansung untuk persediaan sekiranya berlaku sebarang kemalangan
 • Memaklumkan kepada pihak pengurusan tempat aktiviti dijalankan dan pihak polis mengenai tempat tersebut tentang berlansungnya aktiviti rekreasi dan memberikan keterangan terperinci tentang jumlah peserta yang terlibat untuk tujuan keselamatan
 • Menyediakan barang-barang yang digunakan untuk keselamatan seerti belerang, peti kecemasan dan tembakau.
 • Menyediakan surat pinjam khemah pada pihak stor


BIRO MULTIMEDIA
 • Mengumpul gambar-gambar sepanjang aktiviti dijalankan
 • Menyediakan video aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di akhir program ini
 • Mencatat deskripsi aktiviti-aktiviti sebagai kenangan selepas perkhemaha

BIRO SIJIL DAN CENDERAMATA
 • Memastikan semua peserta yang hadir mendapat sijil
 • Mendapatkan cop Pengarah untuk sijil-sijil tersebut
 • Memastikan tiada kesalahan ejaan atau fakta dalam sijil tersebut
 • Memberi cenderamata kepada fasilitator sebagai tanda penghargaan mengiringi ke perkhemahan
 • Menyediakan cenderamata dan sijil kepada peserta-peserta

  
BIRO MAJLIS PENUTUP
 • Menyediakan dan menyusun atur tempat majlis penutup diadakan
 • Memastikan semua fasilitator dan peserta perkhemahan hadir
 • Menyediakan teks ucapan untuk majlis yang berlansung
 • Menguruskan sijil, hadiah dan cenderamata untuk fasilitator dan para peserta
 • Memastikan majlis penutup berakhir dengan lancar dan sempurna


BIRO DOKUMENTASI DAN PENILAIAN
 • Mendokumentasikan program yang telah berlansung
 • Menilai keputusan aktiviti yang telah dijalankan
 • Memastikan setiap peserta mempunyai dokumen maklumat
 • Mendapatkan ‘feedback’ daripada fasilitator dan peserta
 • Menyediakan buku skrap sebagai bahan bukti pada akhir program

credit : Firdaus
Taman Negara Pahang, kenangan dan pengalaman.


Wednesday, November 7, 2012

Ejaan Popular yang Sering Salah

Salam =)

Berikut merupakan daftar kata yang seringkali keliru ejaan betulnya dalam peperiksaan. Bahagian kiri merupakan ejaan yang salah dan bahagian kanan merupakan ejaan yang betul. Semoga bermanfaat =)

Kiri = Kanan


 1. Kobis = Kubis 
 2. Tahyul = Tahayul
 3. Ciplak = Jiplak
 4. Satay = Sate
 5. Setor = Stor
 6. Bihun = Mihun
 7. Pelusuk = Pelosok
 8. Analisa = Analisis
 9. Definasi = Definisi
 10. Beryani = Beriani
 11. Skuash = Skuasy
 12. Skima = Skema
 13. Mengkarung = Bengkarung
 14. Kolestrol = Kolesterol
 15. Mentera = Mantera
 16. Snoker = Snuker
 17. Kerinting = Keriting
 18. Dinamis = Dinamik
 19. Murtabak = Martabak
 20. Satria = Sateria
 21. Motorsikal = Motosikal
 22. Stem = Setem
 23. Spesis = Spesies
 24. Hirarki = Hierarki
 25. Petrolium = Petroleum
 26. Celupar = Celopar
 27. Atlit = Atlet
 28. Ping pong = Pingpong
 29. Mastika = Mestika
 30. Kuay tiau = Kuetiau
 31. Mee = Mi
 32. Lagenda = Legenda
 33. Panatia = Panitia
 34. Kalender = Kalendar
 35. Baucer = Baucar
 36. Skaf = Skarf
 37. Mertua = Mentua
 38. Stokin = Stoking
 39. Cop = Cap
 40. Sayugia = Seyogia
 41. Sekim = Skim
 42. Siksa = Seksa
 43. Garuda = Geroda
 44. Tauladan = Teladan
 45. Pantomin = Pantomim
 46. Sandwich = Sandwic
 47. Kuopon = Kupon
 48. Stensel = Stensil
 49. Faksimili = Faksimile
 50. Katrij = Kartrij