Thursday, December 12, 2013

Model, Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik Pegajaran

Model, Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik Pegajaran

Model Pengajaran
            Model pengajaran yang digunakan oleh setiap ahli kumpulan berbeza-beza antara satu sama lain. Model pengajaran mempunyai banyak fungsi, antaranya ialah untuk memberi panduan kepada guru untuk merancang langkah-langkah mengajar dengan berkesan, untuk membentuk rangka pengajaran yang lengkap serta sebagai panduan asas bagi guru dalam sesi maklum balas serta pengubahsuaian untuk sesi pengajaran yang akan datang.
Terdapat beberapa model pengajaran yang digunakan dalam Rancangan Pengajaran Harian berkumpulan ini iaitu :
·         Model Pemprosesan Maklumat
·         Model Behavioral
·         Model Sosial
Ketiga-tiga model ini digunakan secara komprehensif dalam rancangan pengajaran yang berlangsung selama 60 minit dalam kelas yang dipantau oleh pensyarah.

Model Pemprosesan Maklumat
Penggunaan Model Pemprosesan Maklumat dapat dilihat dengan jelas dalam Rancangan Pengajaran Harian pada set induksi dan pengajaran langkah satu. Menurut Azizi Bin Yahaya dan Syazwani Binti Abdul Razak, Model pemprosesan maklumat ialah pendekatan intelek yang diberi keutamaan oleh individu untuk percambahan maklumat.

Kategori model pembelajaran ini menghuraikan proses bagaimana maklumat diperoleh, disusun, disimpan dan digunakan. Dalam hal ini, pada langkah set induksi, guru telah menggunakan konsep Ekspositori daripada Model Pemprosesan Maklumat ini dengan memberi penerangan yang jelas dan terperinci mengenai konsep panjang. Guru juga melakukan imbas kembali kepada murid mengenai unit ukuran bukan piawai yang telah dipelajari oleh murid dalam Darjah 2. Pada peringkat ini, guru menggunakan kaedah ingatan jangka panjang yang terdapat dalam Model Pemprosesan Maklumat ini. Hal ini kerana, murid telah pun mempunyai ingatan semantik mengenai konsep ukuran unit bukan piawai menggunakan anggota badan.

Model Behavioral
Model kedua yang digunakan ialah model Behavioral. Choong Lean Keow(2011) menyatakan bahawa kerangka teoretikal yang merentasi model pengajaran Behavioral telah menggunakan asas teori pembelajaran sosial yang lebih dikenali sebagai modifikasi tingkah laku dan cybernetics. Model ini telah digunakan dengan berkesan dalam langkah pengajaran ketiga. Dalam langkah ini, guru menekankan penguasaan kemahiran akademik yang terdapat dalam Pembelajaran Masteri yang diasaskan oleh Benjamin Bloom dan James Block, di mana murid mengaplikasikan kemahiran mengukur yang telah dipelajari dalam langkah pembelajaran sebelum itu. 

Di samping itu, guru juga menggunakan Pengajaran Langsung kerana guru meninjau prasyarat yang diperlukan oleh murid untuk memahami tajuk yang diajar. Guru memastikan murid memahami kaedah mengukur dengan betul sebelum mengajar tentang konsep mengukur menggunakan unit sentimeter dan milimeter menggunakan pembaris. Guru juga memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktis sendiri kemahiran dan konsep yang baru diperoleh. Hal ini dapat dilihat apabila guru memberi peluang pelajar mengukur sendiri dan membantu murid yang mengalami masalah ketika mengukur objek.

Model Sosial
Selain itu, model lain yang digunakan ialah model Sosial. Model ini memberi fokus kepada perkembangan konsep dan kemahiran yang diperlukan untuk bekerja dalam kumpulan. Terdapat dua jenis pembelajaran di bawah model ini iaitu pembelajaran koperatif dan pembelajaran berasaskan main peranan dan simulasi. Hafizah Husain et.al (2006) menyatakan bahawa kaedah pembelajaran koperatif yang berpusatkan pelajar merupakan satu metodologi pengajaran aktif dalam kumpulan-kumpulan kecik berbanding kaedah pembelajaran kompetititf atau secara individu yang berpusatkan guru (pensyarah). Perkara ini tidak dapat dinafikan lagi kerana pembelajaran koperatif memerlukan setiap ahlinya berbincang dan saling bekerjasama untuk melakukan tugasan yang diberikan oleh guru. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan langkah pengajaran kedua. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan dan memberi tugasan kepada murid. Murid perlu saling membantu kerana terdapat pelajar yang bermasalah penglihatan di samping melaksanakan tugasan guru.

Langkah keempat juga menerapkan kaedah koperatif ini dimana murid dibahagikan kepada kumpulan dan diminta untuk mengambil objek yang boleh diukur dan objek yang tidak boleh diukur daripada sebuah kotak misteri yang diberikan. Pelajar perlu berinteraksi bersama pasangannya untuk menentukan barang yang dipilih.

Kesimpulannya, model-model pengajaran ini telah digunakan secara komprehensif dan menyeluruh dalam Rancangan Pengajaran berkumpulan ini. Dengan ini, pengaplikasi terhadap model-model ini perlu diterapkan dalam pengajaran di sekolah pada masa akan datang.


Teori Pembelajaran
Saya dan ahli kumpulan saya telah menerapkan beberapa teori pembelajaran semasa kami menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk subjek matetematik tahun 3 topik ukuran panjang. Antara teori pembelajaran yang telah kami pilih ialah teori pembelajaran kognitif ausubel dan bruner, teori pembelajaran behaviouris dan teori pembelajaran konstrutivisme.

Penggunaan pelbagai teori pembelajaran boleh dilihat dalam setiap langkah pengajaran kami supaya isi pelajaran yang kami ingin sampaikan boleh difahami oleh semua pelajar. Teori pertama yang telah kami gunakan ialah teori pembelajaran kognitif ausubel dalam langkah 1. Teori ini mementingkan pembelajaran penemuan dan secara resepsi. Tetapi, kami telah memilih pembelajaran secara resepsi yang murid akan terima maklumat secara bermakna dan bukan secara hafalan. Pelajar akan terima maklumat yang tersusun dan teratur dari guru.

Dalam langkah 1, guru akan beri definisi panjang kepada murid. Murid hanya perlu dengar dan memahaminya. Selain itu, guru akan kaitkan unit bukan piawai yang telah dipelajari pada tahun 2 dengan unit piawai yang akan diajar pada sesi pengajaran nanti.

Manakala untuk Langkah 2, Teori pembelajaran yang telah kami gunakan ialah teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme ialah murid sendiri akan membina pengetahuan baru dengan menyesuaikan maklumat pengetahuan sedia ada dan membuat kaitan dengan persekitaran.

Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. Guru  telah menggunakan pendekatan 5E dalam pengajaran ini. E yang pertama ialah menarik perhatian murid dengan menggunakan gambar dan pembaris. E yang kedua ialah guru memberi arahan kepada murid mencari jawapan untuk gambar rajah yang diberi oleh guru. E yang ketiga ialah murid diminta menyatakan unit piawai yg sesuai untuk objek yg diukur. E yang keempat ialah guru menerangkan perbezaan unit piawai cm dan mm. Akhir sekali ialah E yang kelima murid diminta memberi contoh lain untuk objek besar dan kecil.

Seterusnya untuk Langkah 3 yang menggunakan Teori behaviouris. Teori ini mementingkan rangsangan sekali dengan gerak balas serta peneguhan. Sebagai contoh, guru memberi ganjaran kepada murid semasa jawapan soalan dengan betul. Ganjaran yang diberi ialah token ekonomi atau cap kepujian. Guru juga menggunakan prinsip yang terlibat dengan aktif dalam pembelajaran. Murid melibatkan diri semasa perbincangan dengan guru dan kumpulan lain.

Tambahan pula, guru perlu menyediakan bahan pelajaran disusun dalam urutan yang logik semasa P&P dijalankan. Antara susunan yang patut diikuti ialah memberi bahan, menyusun bahan mengikut urutan, mengukur mengikut objek yang diberi, tuliskan atau catatkan jawapan dalam kertas, dan akhir sekali guru bincang dengan murid. Jika murid mendapat jawapan yang betul atau respon yang tepat, guru akan memberi ganjaran sebagai galakkan atau motivasi.

Akhir sekali ialah Langkah 4 yang menggunakan Teori Pembelajaran Kognitif Bruner. Teori ini menyatakan pembelajaran konsep atau kategori mempunyai ciri-ciri yang berbeza berbanding objek dengan objek yang lain. Contohnya guru minta murid membuat banding beza antara bahan dapat diukur dan tidak dapat diukur. Selain itu, murid-murid diberi peluang untuk meneroka, memegang dan merasa. Ini merupakan pembelajaran penemuan yang dipentingkan dalam teori kognitif Bruner. Sebagai contoh, guru menyediakan kotak misteri dan murid diminta menutup mata sambil mencari bahan-bahan yang dapat diukur dan tidak dapat diukur.

Murid-murid juga bekerja dalam kumpulan serta perbincangan dengan ahli kumpulan. Penyataan ini boleh dibuktikan dalam situasi selepas murid mendapat bahan-bahan tersebut, guru meminta murid-murid membincang dengan ahli kumpulan sama ada bahan itu dapat diukur atau tidak serta mencatat dalam jadual yang disediakan oleh guru
Secara kesimpulannya, penggunaan semua teori pembelajaran ini adalah untuk membantu guru mencapai objektif pengajaran dan murid dapat mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, dengan menerapkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, bertolak ansur, tolong-menolong dapat dipupuk melalui pembelajaran menggunakan teori. Sebagai contoh, semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan murid perlu memiliki sikap seperti bekerjasama, bertolak ansur, tolong-menolong antara satu sama lain supaya kelas boleh mewujudkan keadaan yang harmoni.Pendekatan
            Menurut Edward M. Anthony (1963) , maksud pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik. Pendekatan pengajaran terbahagi kepada beberapa jenis pendekatan iaitu induktif, deduktif, eklektif, tematik dan kesepaduan.

Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini kumpulan, kami telah mengaplikasikan dua pendekatan yang berbeza iaitu induktif dan deduktif. Berdasarkan Ahmad Subki Miskon dan Syed Ismail Syed Mustapa (2013), mereka telah menjelaskan bahawa pendekatan induktif merupakan suatu pendekatan apabila guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh yang khusus dan di akhir pembelajaran murid akan membuat rumusan.

Kumpulan kami telah menggunakan pendekatan induktif dalam langkah 3. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan ialah guru telah memberi bahan-bahan maujud sebagai bahan bantu mengajar seperti sepit rambut, syiling 5 sen,  getah rambut, rantai kunci, putik kapas, blok kayu, dan butang. Kemudian, guru memberi contoh umum tentang bahan-bahan yang boleh diukur dengan menggunakan unit centimeter (cm) dan unit milimeter (mm). Contohnya, objek-objek yang bersaiz kecil akan diukur dengan milimeter manakala objek-objek yang bersaiz besar akan diukur dengan sentimeter (cm).

Seterusnya, kumpulan kami juga mengaplikasikan pendekatan deduktif dalam aktiviti tersebut. Menurut pendapat daripada Ahmad Subki Miskon dan Syed Ismail Syed Mustapa (2013), mereka menyatakan bahawa pendekatan deduktif boleh didefinisikan sebagai pendekatan mengajar yang bermula dengan hukum, peraturan, dan rumus. Kemudian ia diikuti dengan aplikasi ke atas contoh-contoh yang khusus. 

Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran kumpulan kami ini juga, kami telah menggunakan pendekatan deduktif pada langkah 1, langkah 2 dan langkah 4. Pada langkah 1, guru telah menerangkan tentang definisi panjang dan meminta murid memberi contoh objek yang panjang dengan berdasarkan alat bantu mengajar yang telah disediakan seperti pembaris. Guru juga menjelaskan maksud unit bukan piawai serta meminta murid-murid menyenaraikan contoh-contoh unit bukan piawai yang menggunakan anggota badan manusia seperti hasta dan jengkal.

Pada langkah 2, guru telah memberi pendedahan kepada murid tentang konsep unit piawai sentimeter (cm) dan milimeter (mm) secara ringkas. Kemudian, guru mengarahkan murid-murid untuk melakukan analisis serta memilih unit piawai yang amat sesuai untuk mengukur bahan-bahan yang telah diberi oleh guru.

Langkah yang terakhir iaitu langkah 4, guru telah memberitahu kepada murid-murid tentang bahan-bahan yang dapat mengukur panjang dan bahan yang tidak dapat diukur dengan menggunakan pembaris. Guru juga menyediakan contoh bahan-bahan seperti pensel, tali, sudu, sikat, bedak, batu, pasir, minyak wangi dan lain-lain. Penggunaan bahan bantu mengajar ini dapat membantu murid-murid lebih memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas. Guru akan menerangkan sebab-sebab bahan-bahan dapat diukur dan tidak dapat diukur. Selepas itu, guru akan menyuruh murid-murid mencari bahan-bahan yang dapat diukur dan tidak dapat diukur dalam kotak misteri serta mencatat dalam kertas latihan. Melalui kaedah ini, murid-murid akan lebih memahami konsep pengukuran tersebut. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
            Strategi pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu penentuan dan perancangan kaedah dengan menggunakan teknik mengajar. Melalui kedah ini jangka sesuatu pendekatan dapat dilakasanakan dengan secara berlancar dan berjaya mencapai matlamat. Antara strategi pengajaran adalah strategi pemusatan guru, strategi pemusatan murid, strategi berdasarkan tugasan / aktiviti dan strategi pemusatan bahan.

            Kumpulan kami hanya mengaplikasikan dua strategi iaitu, strategi pemusatan murid dan strategi pemusatan bahan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Strategi pemusatan murid adalah murid-murid memainkan peranan yang amat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran manakala guru menjadi fasilitator untuk memberi bimbingan kepada murid-murid. Secara tidak langsung, murid-murid akan melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran.

            Strategi yang seterusnya adalah strategi pemusatan bahan. Terdapat dua jenis bahan yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. Bahan pengajaran merupakan bahan yang perlu digunakan oleh guru iaitu bahan-bahan maujud. Manakala bahan pembelajaran merupakan bahan yang mesti diguanakan oleh murid seperti buku teks, buku latihan dan lain-lain.

            Pada langkah 1 guru menggunakan bahan maujud supaya murid-murid dapat membanding beza antara bahan yang panjang dan bahan yang pendek. Secara tidak langsung murid-murid telah diberi pendedahan tentang perbendaharaan kata mengenai ukuran. Murid-murid menggunakan unit bukan piawai anggota badan untuk mengukur objek yang diberikan.

            Seterusnya pada langkah 2 murid-murid akan diberi dua gambar yang berlainan dan pembaris daripada guru. Tujuannya adalah murid-murid untuk mengajar murid-murid menggunakan pembaris dengan betul untuk mengukur panjang dalam gambar yang disediakan. Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan dengan melakukan perbincangan antara satu sama lain.

            Selain itu, dalam langkah 3 murid-murid telah diberi peluang untuk meneroka bahan-bahan maujud seperti sepit rambut, syiling 5 sen,  getah rambut, rantai kunci, putik kapas, blok kayu, dan butang. Pembaris digunakan untuk mengukurkan bahan-bahan dalam unit ukuran piawai iaitu centimeter (cm) dan milimeter (mm). Murid-murid dapat membezakan antara bahan kecil yang perlu menggunakan milimeter (mm) dan bahan besar yang menggunakan sentimeter (cm).    

            Akhirnya, pada langkah 4, murid-murid diberi satu permainan iaitu permainan explorace untuk meneroka kepanjangan sesuatu bahan. Bahan-bahan telah diletakkan dalam satu kotak misteri dan murid-murid dihendaki menggunakan penutup mata untuk menutup mata untuk mencari bahan-bahan yang telah disenaraikan daripada guru. Murid-murid akan mencuba mendapatkan bahan-bahan serta membuat perbandingan antara bahan yang boleh diukur dan bahan yang tidak boleh diukur.

JUSTIFIKASI PEMILIHAN DAN PENGAPLIKASIAN KAEDAH

            Dalam merangka perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kesan terdapat beberapa kaedah yang difikirkan bersesuaian digunakan misalnya kaedah pemudahcaraan, perbincangan dan demonstrasi.

            Berdasarkan kaedah pertama iaitu pemudahcaraan, justifikasi yang menjadikan kaedah ini sebagai pilihan ialah kerana melalui kaedah ini guru dapat memotivasikan murid, membimbing dan mengalakkan murid melibatkan diri  di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Pendekatan sebegini amatlah sesuai dijalankan di sekolah rendah kerana kaedah ini lebih dekat dengan murid dimana pada peringkat inilah mereka memerlukan bimbingan yang berterusan untuk memahami sesuatu konsep yang konkrit kepada konsep yang lebih abstrak lagi.

            Bukan itu sahaja, apa yang lebih penting lagi, kaedah ini juga dapat membantu melicinkan pembelajaran agar tiada sebarang gangguan.Tambahan pula, kaedah ini turut mampu mengukuhkan kemahiran pertuturan di samping  melatih murid untuk berfikir dengan cepat dan spontan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Situasi sebegini boleh diwujudkan kerana jika guru menguasai teknik menyoal yang kesan sudah pastilah pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan baik serta dapat mencapai objektif pembelajaran yang disasarkan.

            Sebagai contohnya, pada langkah yang kedua guru telah memilih kaedah ini untuk diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajarannya yang mana guru ini telah melakukan sesi soal jawab dengan murid-murid berkaitan cara bagaimana mengukur objek dengan unit piawai yang betul. Responnya murid dapat memberi jawapan yang spontan dan cepat kepada guru semasa tempoh pengajaran tersebut.

            Selanjutnya ialah berkaitan justifikasi pemilihan dan pengaplikasian kaedah perbincangan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara amnya, mengapa kaedah ini dipilih ialah kerana untuk memberi peluang kepada murid-murid saling bertukar-tukar idea dan berkongsi pengalaman serta ilmu yang mereka peroleh bersama-sama dengan rakan-rakannya yang lain. Melalui cara ini mereka dapat melatih diri murid-murid untuk berfikiran lebih rasional dalam mengemukakan sebarang idea dan pendapat.
           
             Biar kita ambil contoh pengaplikasian kaedah ini. Jika dilihat dengan teliti kaedah ini telah diaplikasikan sebanyak dua kali iaitu semasa di langkah pengajaran 3 dan 4. Kedua-dua langkah ini tidak jauh berbeza kerana guru telah memberikan bahan rangsangan serta arahan yang jelas untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Di dalam proses pengajaran tersebut, guru membenarkan murid-murid untuk berkongsi idea dalam menyelesaikan masalah selain melontarkan pendapat mengenai isu yang bercanggahan dengan kumpulan yang lain.

            Selain itu juga, kaedah ini secara tidak langsung mampu memberi rangsangan kepada murid-murid untuk mempunyai sifat ingin membaca bagi mencari dan menambahkan maklumat sedia ada mereka. Senario ini berlaku kerana mereka merasakan satu kepuasan jika dapat melontarkan idea yang bernas bersama-sama bukti yang kukuh iaitu melalui pembacaan. Tambahan pula, keadaan ini turut mendorong kepada perkembagan mental mereka kerana kaedah ini telah berjaya memupuk murid-murid untuk berfikiran lebih kritis, analitis dan kreatif semasa menjalani sesi perbincangan.

            Akhir sekali, kewajaranan memilih kaedah demostrasi ialah kerana kaedah ini mampu melatih murid melakukan pemerhatian dan seterusnya melaksanakan aktiviti tersebut mengikut prosedur yang tertentu. Ini penting kerana murid-murid di sekolah rendah akan lebih mudah memahami sesuatu isi pelajaran jika mereka diberikan contoh untuk dilihat. Bukan itu sahaja, melalui kaedah demostrasi ini juga akan mempercepatkan proses kefahaman murid melalui pemerhatian disamping membuka peluang untuk murid lebih memahami apa yang hendak  dipelajari.

            Contoh mudah pengaplikasian kaedah demostrasi ini ialah guru melakukan demostrasi untuk mengukur bahan dalam unit piawai. Semasa demostrasi ini berlangsung, murid-murid akan memerhati dan menilai aktiviti tersebut dan apabila mereka diberi peluang untuk melakukannya dengan mudah mereka dapat boleh memahami apa kemahiran yang ingin disampai oleh guru tersebut. Ini menunjukkan bahawa objektif pembelajaran guru tersebut telah tercapai dan murid dapat menguasai kemahiran itu dengan baik.


             
           
     


Thursday, September 19, 2013

Konsep Boneka dalam Pengajaran dan Pembelajaran

In the Name of Allah, The Most Merciful and Most Gracious

Konsep Boneka dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Terdapat banyak teknik pengajaran yang boleh digunakan untuk menarik perhatian kanak-kanak dalam pendidikan yang dapat dijadikan sebagai Bahan Bantu Mengajar. Beberapa contoh teknik tersebut ialah seperti boneka dan permainan bahasa. Bagi Tugasan Projek tugasan 1 untuk individu di bawah tugasan Penggunaan Modul Literasi dan Aplikasi Teknik Pengajaran, saya telah memilih teknik boneka.

            Boneka merupakan salah satu permainan tertua di dunia kerana permainan ini telah menjadi salah satu alat hiburan dalam kalangan orang kebanyakan sejak zaman ketamadunan Yunani, Romawi dan Mesir lagi. Perkataan boneka berasal daripada bahasa Portugis “Boneca” yang membawa maksud hidup. Secara ringkasnya, boneka dapat didefinisikan sebagai sesuatu objek atau benda bukan hidup yang dilakukan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan bagi menyampaikan mesej.

Konsep boneka amat mudah difahami kerana setiap objek boleh dijadikan sebagai boneka selagi objek itu digerakkan oleh pemain. Pemain berperanan untuk menghidupkan watak boneka itu untuk menyampaikan mesej secara lisan dan pergerakan tubuh. Boneka boleh terdiri daripada haiwan, bunga, atau sebarang objek untuk dianimasikan dan dimanipulasikan oleh pemain dalam persembahan mereka.

            Terdapat berbagai-bagai jenis boneka yang telah direka oleh manusia. Sebagai contoh ialah boneka tangan, boneka jari, boneka tali, boneka tongkat, boneka lidi dan boneka layang-layang. Fungsi boneka-boneka ini ialah untuk menyatakan ekspresi, informasi, eksplorasi, persuasi dan melayan. Guru-guru yang mahu menukar suasana pengajaran dan pembelajaran boleh menggunakan kaedah teknik boneka untuk menarik perhatian murid. Boneka yang terdiri daripada banyak saiz ini juga mudah dibawa ke mana-mana dan muudah dihasilkan.

Di samping itu, boneka mempunyai beberapa kelebihan kerana boneka boleh menyampaikan mesej dengan efektif. Di sebalik teknik boneka yang menggunakan kaedah penceritaan ini, pelbagai mesej positif dan nilai murni dapat diselitkan dalam persembahan tersebut. Guru perlu kreatif dalam merangka perjalanan cerita yang bukan sahaja menarik dan menghiburkan malah mengandungi beraneka nilai murni.    

            Selain itu, teknik boneka memberi pendedahan kemahiran berkomunikasi kepada kanak-kanak. Kanak-kanak yang mempunyai masalah komunikasi seperti kanak-kanak autisme sepatutnya diberi teknik mengajar dengan menggunakan boneka. Mereka akan tertarik dengan penceritaan menggunakan boneka. Hal ini secara tidak langsung dapat memulihkan masalah komunikasi mereka sedikit demi sedikit. Kanak-kanak juga dapat menambah perbendaharaan kata mereka. Tambahan pula, teknik boneka juga dapat mencipta dan merangsang daya imaginasi murid. Bermain sambil belajar juga merupakan salah satu aktiviti yang terdapat dalam tunjang Kurikulum standard Sekolah Rendah iaitu Didik Hibur. Munurut Fauziah Md. Jaafar, aktiviti bermain merupakan satu aktiviti yang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah, inkuiri penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi. Hal ini membuktikan bahawa kanak-kanak perlu didedahkan dengan teknik boneka supaya murid dapat belajar sesuai dengan keperluan mereka. Hal ini membuktikan bahawa teknik boneka amat berkesan untuk pembelajaran kanak-kanak.

            Cara perlaksanaan teknik boneka ini berbeza-beza mengikut jenis boneka yang dimainkan. Boneka jari dimainkan dengan diletakkan pada hujung jari dan diperbuat daripada sarung tangan berbentuk kepala boneka. Boneka jari dimainkan dengan menggerak-gerakkan jari tersebut. Bagi boneka tangan pula, boneka ini dimainkan dengan tangan. Boneka ini terdiri daripada kepala dan dua tangan, manakala bahagian badan dan kakinya hanya merupakan baju yang akan menutup tangan dan lengan orang yang memainkannya. Cara memainkannya adalah dengan menggerakkan kepala boneka tangan dengan menggunakan jari, manakala ibu jari dan jari kelinking menggerakkan tangan boneka itu. Selain itu, terdapat boneka tongkat. Boneka ini dinamakan sebagai boneka tongkat kerana cara memainkannya adalah dengan menggunakan tongkat. Bagi boneka tali pula, boneka ini atau yang dikenali sebagai ‘Marionet’ banyak dipakai di negara Barat. Boneka tali diperbuat daripada anak patung biasa yang dipakaikan tali pada anggota badannya seperti kepala, kaki dan tangannya. Cara menggerakkannya ialah dengan menggerakkkan tali-tali tersebut dimana orang yang memainkannya perlu berada di atas dan boneka tersebut dibawah. Perlaksanaan permainan boneka tali agak rumit dan memerlukan kemahiran daripada orang yang sudah mahir. Selain itu, boneka bayang-bayang pula dimainkan dengan mempertontonkan gerak bayang-bayang boneka tersebut. Boneka itu juga dikenali sebagai wayang kulit. Wayang kulit sering dimainkan di beberapa buah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Terengganu dan Kelantan di Malaysia serta Jawa di Indonesia. Perlaksanaan boneka bayang-bayang atau wayang kulit memerlukan ruangan yang gelap dan tertutup untuk membuat bayang-bayang.


            Kesimpulannya, dapatan analisis daripada teknik boneka menunjukkan bahawa perlaksanaan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran amat relevan. Teknik ini wajar dipraktiskan oleh guru untuk memastikan pembelajaran kanak-kanak dapat dijalankan selari dengan perkembangan mereka.

May Allah Bless :)

Thursday, August 29, 2013

Personal Response Based on A Song

Personal Response Based on A Song

‘My Way’ - Frank Sinatra

Based on the task given for the English Language Proficiency 2 course, I chose a song entitled My Way sang by a popular 1960’s singer, Frank Sinatra.

This song originated as a French Song called ‘Comme D’Habitude’ which means ‘As Usual’, written by two composers, Jacques Revaux and Gilles Thibault. Calude Francois recorded it in 1967 and it was a hit in some parts of Europe. Paul Anka, who visited France, discovered the song and re-wrote the lyrics as ‘My Way’ and it was sang by Frank Sinatra. The French Version tells a story of a man living the end of his marriage and love, killed by the boredom of everyday life. Meanwhile, the English version tells about a man looking back on life he lived on his own way. This song has been recorded as the most covered song since a lot of famous singers covered it. For example; Elvis Presley, Aretha Franklin, Tom Jones, Dionne Warwick and Andy Williams, to name a few.

There are a lot of interesting messages beautifully sewn into this evergreen song which has made me impressed with it. First, the title itself conveyed the identity of the song which focused about oneself doing everything in his very own way. The title gave the most precise description for the lyrics of the song. Furthermore, in every stanza, this famous classic kept repeating the verse, ‘I did it my way’ which gave mixed feelings of relation and realization to the audiences everytime. Whenever I felt burdened with too many works and responsibilities, listening to this song would lift me up and made me calm. Simply because this is a song of individuality and aspiration. In addition, I realized that the careful usage of certain words and verses in the song reflected the character of an independent person. Meaning that, a man should always be independent and not dependent on others. Based on the line ‘I’ve lived a life that’s full’, it carried a message that one must also live a beneficial life that would cheer him up. Besides, one of the messages that I got from this song was that we must be responsible for what we have done. This can be derived from this verse; ‘I faced it all and I stood tall and did it my way’. This line impressed me the most because, in reality not everyone have the courage to face and solve their own problem.

I managed to discover some similarities and differences between myself and this song. I personally agree that this song encouraged people to be themselves and be confident with what they do. I relate myself to the verse ‘I did what I had to do and saw it through without exemption’ by undertaking my tasks and purposes responsibly with much effort. Moreover, I feel connected to this song because it told me about being firm with my stand and faith from the line: ‘I’ll state my case, of which I’m certain’. It made feel confident with myself and of what I’m doing. Apart from that, I think that this song implanted the value of being grateful. This can be seen from the line, ‘Regrets, I’ve had a few, But then again, too few to mention’. Undoubtedly, there are some regrets we happened to have in life. Yet, we have a lot of wonderful things happening in our live that those regrets seemed too few to mention. Therefore, we must be grateful with what we have in our lives. I had always kept in mind to be grateful and thankful and thankful with every blessings and joys that I have.

However, there are some parts of the song which I disagreed and has a slightly different rapport with my life. In my view, I disagreed with the line that says, ‘To say the things he truly feels and not the words of one who kneels’. I believed that it is inappropriate to say thing without considering others’ feelings. In addition, ‘Not the words of one who kneels’ gave a meaning that one doesn’t have to follow others in his life and just do everything according to him. It should not be that way because living in a community, we must obey the social contract and laws laid in our lives. In essence, a man should always walk his own path. Furthermore, the repetitions of the line, ‘I did it my way’ seemed a bit narcissistic and selfish. This is supported by Tina, Frank Sinatra’s daughter who was interviewed in BBC show, ‘Hardtalk’. Tina said, “He (Frank Sinatra) always thought that song was self-serving and self-indulgent. He didn’t like it. That song stuck and he couldn’t get it off his shoe”.

According to the composer, he said that this song is about a man looking back fondly, on a life he lived on his own terms. This message can be clearly seen with the repetitions of the line, ‘I did it my way’ and the last line which is, ‘The record shows I took the blows and did it my way.’ An interesting fact about this song; a survey in 2005 by Co-Operative Funeralcare put this song on the list as the most requested song at funerals in United Kingdom. Phil Edwards said, “It has timeless appeal – the words sum up what so many people feel about their lives and how they would like their loved ones to remember them.” It is true that this song has a sentimental value about people appreciating their lives. An essential repertoire for classic shows and simple tune parties, My Way is a bold and beautiful melody, loyally loved by many and has truly lived in a capsule of timelessness.


As a conclusion, a lot of positive messages and moral values can be obtained from this song. ‘ My Way’ is a song which gives hope to live a life to the fullest, come hell or high water. Therefore, I personally feel that this song is the most meaningful song I’ve ever listened to.

Written by : Syafawani Jamil
Edited by   : Em Thiwyats

Essay - My Hero

Essay “My Hero”

There was a baby girl who was half way sleeping in her baby cot when her 4 years old brother approached her. He clutched a groundnut in his small cute palm. “Hi! Sister, would you like a nut? It tastes good!”. He hurriedly put the nut into her mouth. Their mother who saw the incident yelled, “Stop!” but the nut was already in the baby’s mouth. In twinkling of an eye, the woman took the baby and patted on her back. For seconds, the baby seemed not to respond anything. The woman was so worried that she started to weep.
She patted her harder and finally the baby coughed out the groundnut. The woman was clearly relieved to have her baby back, alive. She held her crying baby tightly. “Oh, my God! Thank you for saving her!” the woman whispered in her low breath, praying silently with her tears rolling down her cheeks.

There was another incident where that woman again, became a hero. “Oh dear, you’re hurt!” shrieked the woman at the door. Her apron was still hanging around her neck, which she did not bother to notice, and she ran all her might out of the house for her crying little toddler. She noticed that her little girl fell from a bicycle. “Ouch, mum, it hurts!” said the little girl with teary eyes. “It’s okay. My little princess is strong.” Her soft sweet voice somehow comforted the sobbing child. The child wept and nodded. That particular baby and child was me back in 1995.
That woman loves her kids with all her heart and even makes them believe that, “When there’s no one to turn to, always remember, I’m always here for you.” She would dare to do anything for me and my siblings come hell or high water. That is her, my very sole hero. She is my mother.


                                                                                                                        (314 words)


Bentuk Masalah bagi Kategori Autisme untuk Bahasa dan Komunikasi dan Intervensi Masalah Bahasa Kanak-KAnak Autisme

In the Name Of Allah, The Most Merciful and Most Gracious.

Bentuk Masalah bagi Kategori Autisme untuk Bahasa dan  Komunikasi

1. Bacaan
Judi RandiTina Newman, dan Elena L. Grigorenko dalam artikel mereka menyatakan bahawa kanak-kanak autistik mempunyai kemahiran memahami teks yang ringkas namun kurang berkemahiran dalam memahami sesuatu perkara atau teks secara mendalam dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak autistik akan mempunyai masalah apabila berhadapan dengan bahan bacaan. Walaupun kanak-kanak autisme boleh melihat dan mendengar, namun kecacatan mereka menghalang mereka memahami maksud yang terdapat dalam bahan bacaan.

Menurut K.A. Razhiyah (2006), kanak-kanak autisme mempunyai tumpuan belajar yang singkat, mudah jemu dan tidak berminat terhadap pembelajaran secara teori. Hal ini mengakibatkan kanak-kanak autistik sukar untuk berjinak dengan bahan bacaan memandangkan tumpuan belajar (attention span) mereka amat singkat.
Roziah Abd Hamid (2005) dalam jurnal Tiong Leh Ling & Zaidatun Tasir menyatakan bahawa,

“Kegagalan menguasai kemahiran membaca menyebabkan pelajar tidak dapat membaca dengan betul dan lancar malah mereka tidak akan dapat menjawab soalan yang akan dikemukakan”

Kemahiran membaca sememangnya amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Maka, kanak-kanak autistik yang tidak mempunyai masalah dengan proses pembelajaran seharusnya diberikan kaedah yang sesuai untuk membolehkan mereka belajar membaca.

Kanak-kanak autistik mempunyai kelebihan dan kelemahan, masing-masing juga berada di tahap lebih atau kurang daripada tahap pertengahan. Mereka yang mempunyai intelek di tahap pertengahan dan ke atas kadang-kadang disebut sebagai berfungsi tinggi (high-functioning autism) (Howlin 2000) dalam Judi RandiTina Newman, dan Elena L. Grigorenko. Kanak-kanak yang berada pada tahap pertengahan dan ke atas mampu belajar dan memahami pembelajaran dan bahan bacaan. Namun demikian, kadang-kala kelompok ini juga mempunyai masalah dengan pembacaan pemahaman.

Ciri-ciri kanak-kanak autistik mempunyai masalah dalam bacaan boleh dikenalpasti dengan memerhatikan respon atau tindak balas kanank-kanak itu terhadap bahan bacaan. Sebagai contoh, kanak-kanak autistik tidak akan menunjukkan minat terhadap bahan bacaan namun mungkin berminat jika diberi bahan bacaan yang pendek dan bergambar. Hal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak autistik sukar menumpukan perhatian sepenuhnya pada satu-satu perkara dalam bahan bacaan yang berat dan lebih suka kepada perkara visual.

Terdapat beberapa faktor kanak-kanak autistik tidak dapat membaca dengan baik iaitu persekitaran dan pemakanan. Persekitaran sekeliling kanak-kanak autistik memainkan peranan penting dalam mencorakkan budaya kerja kanak-kanak autistik. Kanak-kanak yang mempunyai autisme pada peringkat sederhana masih mampu belajar. Mereka yang sering didedahkan dengan bahan bantu belajar seperti kad imbas dan buku cerita bergambar, ternyata mampu belajar sama seperti kanak-kanak normal atau lebih baik lagi.

Pemahaman kanak-kanak autistik boleh terganggu disebabkan pemakanan yang salah. Hal ini berikutan dengan kajian yang menyatakan bahawa pemakanan yang tidak berzat boleh mempengaruhi pertumbuhan sel otak dan menyebabkan gangguan pada pemahaman, interaksi dan komunikasi murid.

2. Lisan

Kanak-kanak autistik yang sukar berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar sememangnya mempunyai masalah dengan komunikasi dan interaksi lisan. Kajian yang dilaporkan di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa kanak-kanak autistik yang tidak boleh bertutur atau mempunyai kemahiran bertutur yang minimum adalah 25% sehingga 60%. Statistik ini menunjukkan bahawa kanak-kanak autistik sebenarnya berhadapan dengan masalah yang serius berkaitan dengan lisan.

Terdapat beberapa simptom yang boleh dikenal pasti pada kanak-kanak autistik. Kanak-kanak autistik tidak akan memberi tindak balas pada orang yang memanggil mereka. Mereka juga sentiasa berada dalam dunia mereka seolah-olah berkomunikasi dengan masyarakat dan keluarga adalah tidak penting. Kanak-kanak autistik juga memulakan pertuturan pada peringkat kanak-kanak dengan lambat. Perkembangan mereka yang berbeza dan lewat berbanding kanak-kanak normal membuatkan mereka lambat boleh bercakap. Namun demikian, terdapat segelintir kanak-kanak autistik yang lain gagal untuk bercakap sama sekali disebabkan oleh tahap keseriusan masalah autisme tersebut. Kanak-kanak autistik juga kelihatan sangat pendiam berbanding kanak-kanak seusia mereka yang lain.

Di samping itu, kanak-kanak autistik hanya dapat bertutur dalam masa yang singkat dan tidak lama. Mereka banyak berkomunikasi hanya dengan menggunakan bahasa badan.

Terdapat beberapa ciri yang boleh dilihat pada lisan kanak-kanak autistik dari segi fonologi atau perkembangan dan proses pertuturan. Kanak-kanak autistik mempunyai masalah berkenaan ciri-ciri suprasegmental dalam pengeluaran bunyi dari segi tekanan dan sebutan huruf. Kadang-kala mereka bercakap seperti menyanyi dan vokal suara yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Kanak-kanak autistik juga sering menggunakan perkataan atau istilah yang tidak sesuai bagi maksud sesuatu perkataan. Sebagai contoh, kanak-kanak autistik akan keliru dengan penggunaan kata ganti diri bagi saya dan kita. Saya merujuk kepada kata ganti diri pertama dan kita merujuk kepada kata ganti diri ketiga. Kanak-kanak autistik akan keliru dalam penggunaan yang sesuai bagi kata ganti diri ini Hal ini berlaku berikutan kurangnya pendedahan yang mereka dapat mengenai perkataan dan istilah yang sesuai serta bentuk penggunaannya. Perkara ini dikaitkan dengan maslah pragmatik di mana mereka gagal membentuk penyusunan perkataan yang betul.

            Selain itu, kanak-kanak autistik sering bercakap menggunakan ton suara yang sama atau monoton. Intonasi percakapan yang tidak berubah menjadikan suara mereka kedengaran kekok pada orang lain namun tidak menjadi masalah bagi mereka. Masalah ini berlaku kerana mereka tidak berupaya untuk memproses ciri-ciri pertuturan suprasegmental.

           Sesetengah kanak-kanak autistik mengalami gangguan proses auditori pusat (Central Auditory Processing  Disorders/ CAPD). Masalah ini membawa kesan kepada kanak-kanak autistik kerana gangguan penerimaan bahasa akan menyebabkan mereka tidak memahami perkataan yang dituturkan walaupun menggunakan suara yang kuat. Mereka tidak mengalami masalah mendengar namun, otak tidak dapat mencerna maksud perkataan yang diujarkan. Perkara ini jelas mengundang masalah komunikasi dari segi lisan kepada kanak-kanak autistik.
            Kanak-kanak autistik sering terikat dengan satu-satu topik perbualan ketika bercakap dan berulang-ulang (Ministry of Education British Columbia, 2000). Sebagai contoh, kanak-kanak autistik yang sedang bercerita tentang permainan kesukaannya akan terus bercerita mengenai permainan tersebut dan kadang-kala berulang-ulang. Hal ini terjadi ekoran kanak-kanak ini suka pada pelaziman dan tidak suka pada perubahan. Mereka hanya melakukan satu perkara pada satu-satu masa dan sukar untuk berubah pada perkara lain ketika bercakap mahupun ketika melakukan perkara lain.

            Kanak-kanak autistik juga sangat sukar untuk memulakan perbualan lantaran kurangnya keyakinan diri mereka. Semua perkara yang berkaitan dengan kanak-kanak autistik sepatutnya diambil berat oleh guru-guru supaya masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan menggunakan kaedah yang betul.

3. Tulisan
Kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak dan remaja yang mengalami masalah autisme merupakan salah satu kelemahan pada mereka. Sebahagian daripada kanak-kanak autistik juga mempunyai masalah disgrafia. Definisi bagi disgrafia adalah luas dan lazimnya ditakrifkan sebagai masalah pembelajaran yang sering dikaitkan dengan kesukaran dalam mengeja, tulisan tangan yang tidak kemas, tidak betul dan sukar dibaca serta bermasalah dalam memindahkan maklumat. Masalah disgrafia ini dikaitkan dengan Motor Dysgraphia yang didefinisikan sebagai masalah yang disebabkan oleh kekurangan dari segi kemahiran motor halus.

Masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak Autisme yang mempunyai masalah Disgrafia ialah mempunyai tulisan yang tidak seragam dan huruf yang salah, tidak tahu mengeja dengan betul, tertinggal huruf ketika menulis, ruang terlalu dekat antara dua perkataan serta kesalahan ejaan perkataan yang tidak lengkap.


Intervensi untuk pemulihan masalah Bahasa Kanak-kanak berkeperluan khas masalah autisme

Intervensi awal ialah satu proses membekalkan perkhidmatan, pendidikan dan sokongan kepada kanak-kanak yang berisiko atau yang mengalami kelambatan dalam perkembangan fizikal atau mental yang akan mempengaruhi perkembangan dan menghalang pembelajaran. Memandangkan autisme merupakan masalah kecacatan sepanjang hayat, maka adalah mustahil untuk menyembuhkan kanak-kanak autisme menjadi normal seperti kanak-kanak biasa. Walau bagaimanapun, kanak-kanak autisme dapat dipulihkan menjadi lebih baik jika diberi intervensi yang bersesuaian dengan mereka. Masalah bahasa dan komunikasi yang mereka hadapi boleh dikurangkan sedikit sebanyak dan memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk berinteraksi seperti biasa.

Intervensi yang perlu  dilakukan untuk kanak-kanak autistik perlu diberi perhatian kepada 3 bentuk bahasa yang terlibat iaitu dari segi bacaan,lisan dan tulisan.

1. Intervensi Bacaan
Kanak-kanak autisme sukar menumpukan perhatian kepada bacaan yang mempunyai perenggan yang panjang dan mengandungi perkataan yang susah. Mereka lebih cenderung untuk mudah menghafal perkataan yang singkat. Dengan ini, guru-guru boleh menarik perhatian kanak-kanak autisme dengan menggunakan tiga peringkat dalam usaha mendidik mereka untuk belajar membaca. Peringkat-peringkat ini ialah, penggunaan gambar, penggunaan gambar dan suku kata pendek dan penggunaan suku kata panjang pada kad imbas.

Penggunaan gambar pada kad imbas tersebut bertujuan untuk menarik minat pelajar dan seterusnya guru perlu menyebut objek yang terdapat dalam gambar tersebut berulang kali bersama-sama dengan pelajar. Mengunakan gambar yang sama, guru perlu beralih kepada peringkat yang kedua iaitu denga meltakkan perkataan di bawah gambar tersebut. Kanak-kanak perlu diajar untuk membaca perkataan tersebut berulang-ulang dan akhirnya, guru perlu membuang gambar pada kad imbas tersebut dan melatih kanak-kanak untuk menyebut perkataan tersebut tanpa bantuan gambar. Kaedah ansur maju ini sediikit sebanyak mampu memberi kesan positif kepada kanak-kanak autistik untuk memperbaik kemahiran membaca mereka.

Selain itu, guru perlu menggunakan bahan ICT dalam mendedahkan tentang bahan bacaan kepada kanak-kanak autistik. Bahan bacaan ICT yang terdiri daripada audio dan visual yang menarik sedikit sebanyak mampu menarik minat mereka untuk mendengar sambil membaca apa yang tertera di skrin komputer atau televisyen. Guru boleh menggunakan perisian(software) ringkas yang boleh dimuat turun daripada internet yang mengandungi bahan bantu mengajar untuk kanak-kanak autisme.

Di samping itu, penggunaan muzik dalam proses pengajaran kaedah membaca dapat membantu kanak-kanak membaca dengan lebih baik. Ahli sains menyatakan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada muzik dan instrumen mempunyai potensi yang lebih baik untuk cemerlang dalam akademik. Dengan ini, guru boleh menggunakan lagu sebagai set induksi untuk mengajar murid autisme. Dengan adanya muzik iringan, kanak-kanak autistik dapat menyanyi sambil membaca lirik. Hal ini dapat memberi kesan positif kepada kanak-kanak ini dalam aspek pembacaan.

2. Intervensi Lisan

Untuk lisan pula, terdapat banyak perkara yang boleh guru lakukan untuk memperbaik masalah lisan murid autistik. Pertama, guru perlu melatih murid untuk mematuhi arahan yang mudah. Sebagai contoh, arahan ‘Duduk’ , ‘Lihat’ dan sebagainya. Arahan yang mudah ini akan memberi pemahaman kepada murid dan dia mampu mengikutinya. Guru juga perlu memastikan murid autistik menyebut perkataan arahan bersama guru dengan tujuan murid tersebut dapat mengingat arahan dan melakukannya. Seterusnya guru boleh memberi arahan yang lebih panjang selepas terdapat perubahan pada murid yang mematuhi arahan mudah.

Kedua, guru perlu mengaplikasikan teknik Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (AAC) dalam proses memperbaik masalah komunikasi kanak-kanak autisme. Teknik AAC yang mempunyai 3 komponen iaitu teknik komunikasi, sistem simbol dan kemahiran komunikasi. Teknik komunikasi terbahagi kepada dua iaitu dengan bantuan dan tanpa bantuan. Teknik komunikasi tanpa bantuan ini boleh dipraktikkan oleh guru bersama murid autistik dalam kelas. Hal ini kerana kaedah ini tidak memerlukan alat sokongan luaran atau prosedur khas. Guru hanya perlu menggunakan kaedah pertuturan, bahasa isyarat, bahasa badan dan mimik muka. Selain itu, kaedah ini tidak menggunakan kos mahupun sebarang alat sokongan luar. Namun demikian, guru perlu melakukan kaedah ini berulang kali setiap hari untuk memastikan kanak-kanak autistik dapat mengingat  pembelajaran mereka dengan mudah.

Ketiga, intervensi yang boleh dilakukan untuk kanak-kanak autistik ialah dengan membawa mereka ke lawatan sambil belajar. Lawatan sambil belajar mampu membuatkan murid lebih seronok untuk belajar di samping melihat tempat yang menarik. Murid juga dapat menambah perbendaharaan kata dengan lawatan sambil belajar. Misalnya, lawatan ke zoo untuk kanak-kanak autistik boleh memberi peluang kepada mereka untuk mengenal nama-nama haiwan di alam sebenar. Dengan adanya pengalaman langsung, murid autistik dapat belajar untuk memperbaik lisan  dengan lebih baik.

3. Intervensi Tulisan
           
            Aspek tulisan kanak-kanak autisme juga boleh diperbaik dengan melakukan beberapa intervensi.
Terdapat beberapa perkara yang boleh membantu masalah tulisan kanak-kanak autistik. Misalnya, kanak-kanak autistik perlu diajar cara memegang pensel dan alat tulis dengan betul.
Guru perlu membimbing murid dengan memegang tangan murid sambil membimbing menulis. Murid juga perlu mengimbangkan kestabilan tangan ketika menulis dan menggerakkan tangan secara konsisten. Selain itu, sebelum murid boleh diajar dengan kemahiran menulis, guru perlu memastikan tahap kemahiran motor halus kanak-kanak tersebut. Guru perlu menekankan kemahiran motor halus kanak-kanak dengan melakukan aktiviti ringkas seperti menguli doh. Dengan menguli doh, saraf dan urat murid tidak akan menjadi tegang dan seterusnya memudahkan murid untuk memegang pensel dengan baik. Latihan pra-tulisan amat penting bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah dengan tulisan. Guru perlu memperkenalkan latihan pra-tulisan yang terdiri daripada menulis mengikut garisan bertitik, membentuk huruf di udara, dalam air dan di atas pasir, latihan membentuk garisan lurus, bentuk melengkung dan sebagainya.

Selain itu, Yusop Bin Hj. Malie dan Walter Alvin Jiniti (2010) mencadangkan bahawa kad huruf atau abjad bagi membina perkataan adalah satu daripada cadangan kaedah yang digunakan bagi meningkatkan pemahaman huruf dengan lebih baik Kad huruf boleh digunakan kerana murid akan dapat fokus lebih kepada huruf yang diambil dan dibina. Hal ini kerana murid diberi peluang untuk memilih kad yang disukainya dan membina perkataan atau ayat sendiri. Kaedah ansur maju ini perlu diikuti dengan murid autitstik menyalin kembali perkataan berkenaan ke dalam buku latihan. Cara lain ialah, murid menyusun kad huruf membentuk perkataan dengan dibantu guru, dan menulis semula perkataan tersebut ke papan hitam. Perkara ini bukan sahaja memberi kemahiran baharu kepada murid untuk menulis di papan hitam, malah membina keyakinan murid untuk tampil ke hadapan dan menulis.

Untuk mengatasi masalah jarak perkataan yang terlalu dekat, guru boleh menyuruh pelajar supaya meletakkan sebatang pensel setiap kali selepas menulis perkataan. Perkara ini bertujuan murid dapat menjarakkan tulisan antara setiap perkataan  dan mengemaskan tulisan mereka.


 May Allah Bless ^_^

Contoh Penulisan Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah

Contoh Penulisan Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah

Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah
Hari Pertama
Isnin , 19 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     

Menyiapkan laporan sebelum menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah
ü  

2.     

Mencatat kehadiran ke SKPK Alma
ü  
Menggunakan punch-card
3.     
Melawat seluruh kawasan SKPK Alma
ü  

4.     
Mengambil gambar kawasan sekitar sekolah
ü  
Kemudahan sekolah yang bersistematik dan memenuhi kehendak murid.
5.     
Menemu bual dengan guru pra-sekolah, Puan ... mengenai program pra-sekolah dan intervensi awal bagi kanak-kanak pendidikan khas masalah penglihatan dan pelbagai masalah (multiple disorder)
ü  

6.     
Mendapatkan maklumat umum sekolah daripada Pegawai Pentadbir sekolah
ü  

Hari Kedua
Selasa, 20 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     
Mengenal pasti pelajar masalah penglihatan yang bermasalah bahasa untuk kajian kes.
ü  

2.     
Berjumpa dengan Penolong Kanan HEM, Puan Wan Roha Wan Ibrahim untuk mendapatkan profil murid.
ü  

3.     
Menyiapkan soalan temubual dengan guru murid mengenai masalah bahasa murid dan intervensi.
ü  

4.     
Menyiapkan laporan PBS bagi hari kedua.
ü  

5.     
Mengambil video murid kajian kes dan murid Rintis Multiple Disabilities (MD) yang mengalami blindism.
ü  

6.     
Melawat bilik Rintis Md dan melihat kaedah Pengajaran dan Pembelajaran untuk kanak-kanak buta yang autisme.
ü  
Hari Ketiga
Rabu , 21 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     
Melawat pra-sekolah untuk mengambil data mengenai murid kajian kes dan menemu bual guru murid tersebut.
ü  

2.     
Mengambil gambar suasana pembelajaran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran murid kajian kes.
ü  

3.     
Mengenal pasti bahan bantu mengajar bagi kanak-kanak pra-sekolah.
ü  
BBM huruf dan nombor Braille
4.     
Merakam latihan orientasi dan mobiliti murid Tahun 6 sekitar kawasan sekolah
-tanah rata (simen)
-kawasan jalan tar
-kawasan lorong kelas
-kawasan padang
-tangga
ü  
Bersama guru
5.     
Memerhati dan merakam murid Tahun 6 yang berlari di lorong skating dan bermain pingpong untuk orang buta.
ü  
Bersama guruHari Keempat
Khamis , 22 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     
Mengenal pasti tentang persekitaran sekolah, kekuatan dan kelemahan sekolah.
ü  

2.     
Mendapatkan maklumat latar belakang sekolah tentang landskap dan kawasan sekeliling sekolah daripada tukang pembersih sekolah, Pn. Arbiah.
ü  

3.     
Melihat dan merakam kokurikulum yang dilangsungkan di dewan sekolah.
ü  

4.     
Menyiapkan tugasan PBS yang diberikan
ü  

5.     
Mendapatkan rakaman murid-murid bersenam di dewan. Aktiviti yang dilakukan : menggolekkan bola ke hadapan.
ü  
Bersama guru
Hari Kelima
Jumaat, 23 Ogos 2013

Bil.

Aktiviti yang Dirancang

Perlaksanaan

Catatan
1.     
Mengambil peluang bersama guru Rintis MD untuk bertanya mengenai kaedah mengajar kanak-kanak bermasalah pembelajaran.
ü  

2.     
Mencungkil bakat kanak-kanak , Yoong Qi Jie yang suka bercakap, dan mampu melihat warna (rabun) serta mengenal pasti anggota muka.
ü  

3.     
Merakam suasana murid ketika waktu rehat di kantin dan bersama Pegawai Pembantu Murid untuk bersama-sama murid di kantin.
ü  

4.     
Membantu Ai-Ai membuat latihan persediaan sebelum mengenal huruf dan nombor.